0
0
0
s2smodern
powered by social2s

วินัยทหารเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร ดังนั้นทหารทุกนายจักต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากผู้ใดฝ่าฝืน ท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด

  1.  ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
  2.  ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
  3.  ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
  4.  ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร
  5.  เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
  6.  กล่าวคำเท็จ
  7.  ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
  8.  ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชา ที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ
  9.  เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา

 

 

What do you think?

Send us feedback!