0
0
0
s2smodern
powered by social2s

ลักษณะของความเป็นผู้นำทางทหาร ที่ผู้บังคับบัญชาควรมีและควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. ลักษณะท่าทาง (Bearing) วางตัวเหมาะสม องอาจ
 2. ความกล้าหาญ (Courage) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 3. ความเด็ด ขาด (Decisiveness) ศึกษาเหตุการณ์ หรือภารกิจให้เข้าใจก่อน
 4. ความไว้วางใจได้ (Dependability) เหมาะสม แน่นอนตามแผน/ภารกิจ
 5. ความอดทน (Endurance) มีความบึกบึน ทั้งร่างกาย และจิตใจ
 6. ความกระตือรือล้น (Enthusiasm) จดจ่อ สนใจภารกิจอย่างจริงจัง
 7. ความริเริ่ม (Initiative) คิดก่อนทำ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า
 8. ความซื่อ สัตย์ (Integrity) มีความสุจริตใจ มีสำนึกในหน้าที่
 9. การตัดสินใจ (Judgment) ความรู้ทางเทคนิคมีบทบาทสำคัญ
 10. ความยุติธรรม (Justice) เป็นกลาง, หนักแน่น และตัดสินใจทันที
 11. ความรู้ (Knowledge) รอบรู้นโยบายของหน่วยเป็นอย่างดี
 12. ความจงรัก ภักดี (Loyalty) มีความจริงใจ
 13. การรู้จักกาลเทศะ (Tact) ความแนบเนียน รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา
 14. ความไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) เสียสละ และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 15. ความมองการณ์ไกล (Vision) ต้องมีวิสัยทัศน์

หลักการของการเป็นผู้นำทางทหาร

 1. รู้จักตนเอง หาหนทางปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา
 2. มีความสามารถ ทั้งทางเทคนิค และทางยุทธวิธี
 3. แสวงหาความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในงาน
 4. ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
 5. ทำตัวเป็นตัวอย่าง ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 6. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาและให้การสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 7. แจ้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
 8. พัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบ
 9. มั่นใจ ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบ
 10. ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา ให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ
 11. ใช้หน่วยปฏิบัติภารกิจ ตามขีดความสามารถที่มีอยู่

พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ

การกระทำทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นด้วยดีก็ด้วย “การตกลงใจที่ถูกต้อง" และชัยชนะส่วนใหญ่ นั้น ขึ้นอยู่กับ “การตัดสินใจที่เด็ดขาด" ดังนั้น เมื่อท่านจะทำอะไรสิ่งใดแล้วก็ จงทำ...เมื่อควรทำ เสี่ยง..เมื่อควรเสี่ยง และตาย..เมื่อ ควรตาย อย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นชายชาติทหาร


ผู้นำทางทหาร (Military Leader) คือผู้นำของกำลังทหาร ซึ่งมีข้อแตกต่างจากพลเรือนดังนี้

 1. เลือกลูกน้องไม่ได้
 2. ไล่ออกไม่ได้
 3. อายุ น้อยกว่า
 4. ถึงตาย

ศักดิ์ศรีของทหาร | พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 • ทหารคือผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชนทั้งชาติ ให้เป็นสุภาพบุรุษถืออาวุธเพื่อป้องกันประเทศ
 • ทหารเป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความผาสุกของประชาชนและความอยู่รอดของชาติ
 • ทหารคือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน

จริยธรรม (Morality) เป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกาย ในลักษณะที่ดีงามถูกต้อง อันเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของสังคม


ทหารอาชีพ (Professional Soldier) คือ ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นทหาร มีความรู้ความชำนาญใน วิชาชีพของตน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำ และมีสำนึกในหน้าที่ของตนเองตลอดเวลา

องค์ประกอบ

 1. มีความ เชี่ยวชาญในการทำสงคราม
 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 3. ให้ความร่วมมือทั้งแรงกายและจิตใจเต็มความสามารถ

ผลประโยชน์แห่งชาติ

 1. การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน.
 2. ความมั่นคงของชาติและประชาชน จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
 3. ความปลอดภัย ความอยู่ดีมีสุข ความเป็นธรรม การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
 4. การมีเกียรติและศักดิ์ศรี ในประชาคมระหว่างประเทศ

Old soldiers never die ; they just fade away. | ทหารแท้ไม่มีวันตาย เขาเพียงแต่เลือนหายไป
พลเอก ดักลาส แมคอาเธอร์ | General Douglas MacArthur, (26 January 1880-5 April 1964)

What do you think?

Send us feedback!