0
0
0
s2smodern
powered by social2s

เครื่องหมายแสดงเกียรติยศที่พระมหากษัตริย์ ทรงสร้างขึ้นสำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการ หรือบุคคลที่กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

ชั้นสูงสุด
 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
ชั้นสูงสุด
 มหาวชิรมงกุฎไทย
ชั้นที่ ๑
 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
ชั้นที่ ๑
 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
ชั้นที่ ๒
 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
ชั้นที่ ๒
 ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
ชั้นที่ ๓
 ตริตาภรณ์ช้างเผือก
ชั้นที่ ๓
 ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ชั้นที่ ๔
 จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
ชั้นที่ ๔
 จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
ชั้นที่ ๕
 เบญจมาภรณ์ช้างเผือก
ชั้นที่ ๕
 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
ชั้นที่ ๖
 เหรียญทองช้างเผือก
ชั้นที่ ๖
 เหรียญทองมงกุฎไทย
ชั้นที่ ๗
 เหรียญเงินช้างเผือก
ชั้นที่ ๗
 เหรียญเงินมงกุฎไทย

 


การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

การประดับตามชั้นยศ
 
 
 
 
 
 
 
 
 จ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก
 เริ่มต้นขอ เหรียญทองช้างเผือก เลื่อนได้ถึง เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
 จ่าสิบเอกพิเศษ
 เริ่มต้นขอ เหรียญทองช้างเผือก เลื่อนได้ถึง จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 ร้อยตรี  เริ่มต้นขอ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เลื่อนได้ถึง จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 ร้อยโท
 ได้รับพระราชทาน จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
 ร้อยเอก
 ได้รับพระราชทาน จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
 พันตรี
 ได้รับพระราชทาน ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
 พันโท
 ได้รับพระราชทาน ตริตาภรณ์ช้างเผือก
 พันเอก
 ได้รับพระราชทาน ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 พันเอกพิเศษ
 เริ่มต้นขอ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เลื่อนได้ถึง ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 พลตรี
 เริ่มต้นขอ ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เลื่อนได้ถึง มหาวชิรมงกุฎ
 พลโท
 เริ่มต้นขอ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เลื่อนได้ถึง มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 พลเอก
 เริ่มต้นขอ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เลื่อนได้ถึง มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

What do you think?

Send us feedback!