0
0
0
s2smodern
powered by social2s
 • การแต่งกาย
 • การแสดงความเคารพ
 • การปฏิบัติงาน
 • การปฏิบัติเมื่อเข้าเวรยาม
 • การปฏิบัติเมื่อประชุม/หรือเข้าร่วมประชุม
 • การปฏิบัติในฐานะผู้บังคับบัญชา/ผู้ใหญ่
 • การปฏิบัติในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา/ผู้น้อย
 • การให้บริการ
 • การปฏิบัติเมื่ออยู่ภายนอกหน่วย
 • ข้าราชการกลาโหม
 • ประเภทกำลังพล
 • การเรียกตำแหน่งในทางทหาร ในการพูด
 • ระเบียบ กห.ว่าด้วยการจัดลำดับอาวุโสของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๗
 • การทำความเคารพ
 • การงดบำเหน็จ
 • การปลดออกจากราชการ
 • การใช้ยศทหารประกอบชื่อบุคคล
 • ในงานพิธีเกี่ยวกับศพ
 • การปฏิบัติของทหารในงานพิธีแต่งงาน
 • การร่วมเดินไปกับผู้ที่อาวุโสกว่า
 • การปฏิบัติของทหารในการโดยสาร และการใช้ยานพาหนะในเขตราชการ
 • การขึ้น หรือลงจากเครื่องบิน
 • บทสรุป
 • แนวทางการพัฒนากำลังพลใน สป.
 • การใช้กระบี่สำหรับนายทหาร และในโอกาสกล่าว (ถวาย) รายงาน หรือให้โอวาท
 • หลักฐานอ้างอิง

คำนำ

ในสังคมโดยทั่วไปจะมีธรรมเนียมและจารีตประเพณีไว้เป็นกรอบ เพื่อใช้กำหนดเป็นแนวทางให้ผู้คนที่อยู่ในสังคมนั้นๆ ได้ยึดถือสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีระเบียบเรียบร้อย ในสังคมทหารก็เช่นเดียวกัน จะแตกต่างก็เพียงสังคมทหารนั้น เป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่มีกำลังพลจำนวนมากและส่วนใหญ่เป็นผู้ที่ถืออาวุธ อีกทั้งประชาชนโดยทั่วไปก็มองเห็นว่าทหารทุกคนในองค์กรทหารต้องเป็นผู้ที่มีระเบียบมีวินัยที่พร้อมเพรียงและเหมือนกัน เป็นแบบอย่างเดียวกัน สามารถเป็นที่พึ่งพิงพร้อมเข้าปกป้องคุ้มครองรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติได้

ธรรมเนียมและประเพณีในส่วนของทหารจึงต้องมีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเองสิ่งนั้นก็คือ “วินัย” คำว่าวินัยของทหารก็คือการที่ทหารจะต้องประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม และมารยาทของทหารนั่นเอง ซึ่งหากไม่มีการกำหนดเป็นกฎหมาย ระเบียบ กติกา มารยาท วินัย และความประพฤติขึ้นเป็นการเฉพาะแล้ว ก็ย่อมจะทำให้เสื่อมเกียรติเสียศักดิ์ศรีของเครื่องแบบ และความหวังของประชาชน

ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นที่จะต้องกวดขันดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ปฏิบัติตนอยู่ในวินัยและมารยาทของทหารอย่างเคร่งครัด โดยไม่แบ่งแยกแหล่งกำเนิด หรือแหล่งศึกษา ที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือจิตสำนึกหรือความตระหนักของตัวบุคคลที่เรียกตนเองว่าทหาร ในอันที่จะปฏิบัติตนให้มีวินัยและมารยาททางทหาร ซึ่งผลดีจะสะท้อนไปถึงองค์กรทหารในภาพรวมอย่างแน่แท้

หนังสือคู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ที่เคยเป็นครูทหารมาก่อนและได้ทำการสอนฝึกอบรมวินัย รวมถึงมารยาทของทหารมาหลายระดับจากบันทึก และสะสมข้อบกพร่องที่ผู้บังคับบัญชาหลายท่านกรุณาให้ข้อมูลไว้สมควรนำมาใช้เป็นมารยาท โดยเทียบกับหลักเกณฑ์ตามแบบธรรมเนียมและประเพณีของทหาร นำมารวบรวมไว้สามารถเพื่อใช้เตือนตนและช่วยให้ผู้อ่านได้ใช้สำรวจตนเอง เพื่อมิให้ประพฤติไปในทางที่ไม่สมควร ก่อให้เกิดการเสื่อมเกียรติในภาพรวมของบุคคลในเครื่องแบบ

อนึ่ง ผู้อ่านจะได้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากหนังสือนี้ก็ต่อเมื่อได้สละเวลาเปิดอ่าน และรับเอาคำแนะนำไปปฏิบัติ พร้อมกับคอยตักเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาของตนอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ท้ายสุดนี้ขอบคุณบรรพบุรุษทหารทุกคนในอดีตที่ได้สร้างธรรมเนียมและประเพณีของทหารให้พวกเราได้ยึดถือเป็นแนวทาง และขอขอบคุณผู้บังคับบัญชารวมถึงผู้ที่ให้ข้อมูลทุกท่าน ที่ได้เสียสละนำประสบการณ์ที่บกพร่องมาเป็นวิทยาทาน ขอให้ผู้อ่านประสบแต่ความสำเร็จในชีวิตราชการและส่วนตัวยิ่งๆ ขึ้นไป

พ.อ.พิสิษฐ ธีระเดชะชาติ
รอง ผบ.ศวพท.วท.กห. | ผู้รวบรวมและเรียบเรียง เมื่อ มี.ค.๔๙

 

What do you think?

Send us feedback!