powered by social2s

“สังคมใดนับถือธรรมเนียมของตนอันสืบต่อมาแต่หนหลัง ย่อมทำให้ฐานะของสังคมนั้นแข็งแรงและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ดังนั้นการยึดมั่นและปฏิบัติใดๆ ที่จะเป็นไปในทางยกย่องธรรมเนียมเก่าแห่งสังคมของตนแล้ว ย่อมเป็นกำลังสำคัญที่จะยืดอายุให้แก่อารยธรรมแห่งสังคมนั้น ธรรมเนียมดังว่านี้บรรพบุรุษได้ลงทุนไว้หนักหนาที่จะสร้างขึ้นมา ฉะนั้นหากการดำรงธรรมเนียมเหล่านี้จะเป็นเหตุให้หมดเปลืองไปสักเพียงไร ก็ต้องยอมสละให้จงได้" (จากหนังสือ Science, Religion and Reality โดย ดร.มาลินอฟสกี้ เมื่อ ค.ศ.1925)