“อย่าไป บ้ากับชีวิต ให้มาก เพราะมันเป็นสิ่งสมมุติ ชีวิตมันไม่มีจริง มันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติ ดังนั้นจงทำหน้าที่ให้ดีโดยไม่มีความทุกข์ ให้สงบ เย็นและเป็นประโยชน์ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องคืนให้กลับสู่ธรรมชาติดังเดิม แม้แต่ร่างกายที่เราเฝ้าดูแลก็ตาม” | พุทธทาสภิกขุ