powered by social2s

สรุปการลำดับอาวุโสของข้าราชการทหาร

1
ผู้ที่มียศทหารสูงกว่า เป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าผู้มียศทหารต่ำกว่า
2
ผู้ที่ยศทหารเท่ากัน ผู้ที่ได้รับยศก่อนเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า
3
ผู้ที่มียศทหารเท่ากันและพร้อมกัน ให้พิจารณาการได้ยศย้อนหลังไปตามลำดับจนถึงยศ ร.ต. ก่อนเป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า หากไม่ได้ข้อยุติให้ถือลำดับในประกาศราชกิจจานุเบกษา
4
ผู้ที่มียศทหารเท่ากันและพร้อมกัน ให้ถือลำดับอาวุโสแต่งตั้งว่าที่ยศของ กห.
5
จัดอาวุโสของข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้ถือวันรับเงินเดือนครั้งแรกในอัตราชั้นยศนั้นๆ เป็นลำดับอาวุโส