powered by social2s

ความหมายของ หมายกำหนดการ และกำหนดการ

หมายกำหนดการ

เป็นเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานพระราชพิธี โดยเฉพาะลักษณะของเอกสารจะต้องอ้างพระบรมราชโองการ คือขึ้นต้นด้วยข้อความว่า “นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า” เสมอไป และในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะต้องส่งต้นหมายกำหนดการนี้ เสนอนายยกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เพื่อให้เป็นพระบรมราชโองการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

กำหนดการ

เป็นเอกสารแจ้งกำหนดขั้นตอนของงานโดยทั่วไปที่ทางราชการ หรือส่วนเอกชนจัดทำขึ้นเอง แม้ว่างานนั้นๆ จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องถึงเบื้องพระยุคลบาท เช่น เป็นงานที่เสด็จพระราชดำเนิน แต่ถ้างานนั้นมิได้เป็นงานพระราชพิธีซึ่งกำหนดโดยพระบรมราชโองการแล้ว เรียกว่ากำหนดการทั้งสิ้น เช่นขั้นตอนของงานสวนสนามสำแดงความสวามิภักดิ์ของทหารรักษาพระองค์ก็ใช้ว่ากำหนดการ เพราะงานนี้มิใช่พระราชพิธีที่มีพระบรมราชโองการให้จัดขึ้น หากแต่เป็นทางราชการทหารจัดขึ้นเพื่อสำแดงความสวามิภักดิ์ต่อเบื้องพระยุคลบาท

ความหมายของพระราชพิธี รัฐพิธีและพิธี

ในรอบปีปฏิทินหลวงหนึ่งๆ ได้กำหนดวันพระราชพิธีและรัฐพิธีไว้บางพระราชพิธีหรือรัฐพิธี กำหนดวันที่และเดือนไว้แน่นอนเช่นพระราชพิธีสงกรานต์ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เป็นต้น ส่วนพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา จะกำหนดไว้เป็นวันข้างขึ้นข้างแรมและเดือน เช่น พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเป็นต้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันดังกล่าว หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง เป็นผู้แทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ หรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปฏิบัติกรณียกิจแทน
พระราชพิธีและรัฐพิธีมีความหมายแตกต่างกันดังนี้

พระราชพิธี

หมายถึงงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดไว้เป็นประจำตามราชประเพณี ซึ่งจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี ก่อนถึงงานพระราชพิธีจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจ (โปรดสังเกตคำว่าหมายกำหนดการ) โดยปกติแล้วผู้มีตำแหน่งเฝ้าฯ มีหน้าที่จะต้องไปเข้าเฝ้าฯ ในพระราชพิธีดังกล่าว เว้นแต่จะเป็นพระราชพิธีส่วนพระองค์หรือเป็นการภายในในปัจจุบันมีพระราชพิธีต่างๆ ที่คณะรัฐมนตรีและผู้มีตำแหน่งเฝ้าฯ จะไปเข้าเฝ้าฯ นอกจากนี้จะมีรัฐพิธีที่สำคัญและไม่ได้จัดขึ้นเป็นประจำปีได้แก่ รัฐพิธีเสด็จพระราชดำเนินเปิดประชุมรัฐสภา ซึ่งจะมีขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสมัยประชุมรัฐสภา

พิธี

หมายถึงงานที่ผู้ใดก็ตามสามารถจัดขึ้นตามลัทธิตลอดจนแบบอย่างธรรมเนียมประเพณี การปฏิบัติของในแต่ละสังคมหรือท้องถิ่น อาทิเช่นพิธีแต่งงานพิธีศพ พิธีอุปสมบท เป็นต้น อย่างไรก็ตามอาจมีพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์หรือรัฐบาล แต่มิได้กำหนดเป็นพระราชพิธีหรือรัฐพิธี เช่น พิธีรับรองพระราชอาคันตุกะ และพิธีรับรองผู้นำ หรือประมุขต่างประเทศ ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลเป็นต้น


ผู้ที่เข้าร่วมพิธีต่างๆ ต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่ฐานะตามสถานการณ์ ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ไว้มาก เช่นเดียวกับสังคมประเทศที่มีความเจริญทางด้านจิตใจ โดยได้ถือปฏิบัติกันเป็นแบบแผนการวางตัวในการเข้าสังคมไว้ อันเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน บุคคลในแต่ละฐานะของสังคมก็จะมีวิธีปฏิบัติในแต่ละเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในพระราชพิธีรัฐพิธีและในโอกาสต่างๆ โดยกำหนดไว้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติซึ่งผู้มีฐานะเป็นข้าราชการ รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ต้องให้ความสำคัญในการวางตัว และประพฤติตนตามแบบแผนเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และยกย่องของบุคคลทั่วไป

การแต่งกายตามหมายกำหนดการ กำหนดการ หมายรับสั่ง ในพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีต่างๆ ให้แต่งกายตามหมายกำหนดการ กำหนดการ หมายรับสั่ง ซึ่งจะระบุว่าต้องแต่งเครื่องแบบปกติขาว ครึ่งยศ หรือเต็มยศ และระบุถึงการประดับสายสะพาย ถ้าหมายกำหนดการไม่ระบุสายสะพาย ก็ให้สวมสายสะพายสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน

พิธีการและการรับรองแขกของนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีแขกเข้าพบหรือเข้าเยี่ยมคารวะนั้น สำนักพิธีการและเลขานุการได้มีแนวปฏิบัติในการต้อนรับ หรือรับรองบุคคลต่างๆ ดังนี้

การเข้าเยี่ยมคารวะ

ในกรณีที่ผู้เข้าเยี่ยมคารวะเป็นระดับเอกอัคราชทูตหรือรัฐมนตรีขึ้นไปนั้น จะใช้ห้องรับรองสีงาช้าง เป็นสถานที่ในการต้อนรับ หากผู้ที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีมีระดับต่ำกว่าเอกอัครราชทูตหรือเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนนั้น จะใช้ ห้องสีม่วง เป็นห้องรับรองแขกผู้เข้าพบ หรือหากในกรณีที่ผู้ขอเข้าเยื่ยมคารวะนั้น มาเป็นกลุ่มหรือ หมู่คณะ เช่น ปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ซึ่งคณะเยาวชนที่เข้าพบมีจำนวนมาก ในกรณีนี้จะใช้ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาลในการรับรองคณะบุคคลที่เข้าเยี่ยมคารวะ

การต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาล

การต้อนรับบุคคลสำคัญจากต่างประเทศแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ

  1. การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit)
  2. การเดินทางเยือนเพื่อเจรจาทำงาน (Working Visit)
  3. การเดินทางเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล (Visit as Guest of the Government)
  4. การเดินทางเยือนส่วนตัวหรือแวะผ่าน (Private Visit)

การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit)

บุคคลที่จะได้รับเขิญตามหลักในข้อนี้คือ ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล มกุฎราชกุมาร และหวัหน้าองค์การระหว่างประเทศที่มีฐานะเทียบเท่าหัวหน้ารัฐบาล
โดยจะเป็นการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของการดำรงตำแหน่งนั้น เนื่องจากการเดินทางเยือนแบบนี้จะเป็นรูปแบบที่เป็นทางการ ดังนั้นในการรับรองบุคคลที่ได้รับเชิญในกลุ่มนี้ จำเป็นต้องใช้รูปแบบการรับรองที่เป็นทางการ ตั้งแต่การรับ-ส่ง ที่สนามบิน และมีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาล

ลำดับพิธีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ

  1. นายกรัฐมนตรีต้อนรับ
  2. ขึ้นแท่นรับความเคารพ
  3. ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
  4. แนะนำผู้มีเกียรติ ณ สนามหญ้า

ในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของบุคคลสำคัญในฐานะแขกของรัฐบาล (Official Visit) จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยจะมีภารกิจเฉพาะของนายกรัฐมนตรีและอาคันตุกะ เนื่องจากจะต้องมีการหารือข้อราชการ ส่วนในกรณีที่มีงานเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ำนั้น คู่สมรสของอาคันตุกะจะเดินทางมาสมทบภายหลัง

พิธีเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการ
ในการต้อนรับอาคันตุกะที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนั้น นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล จะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่อาคันตุกะ ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติและคณะทูตานุทูตที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

สถานที่จัดงาน
เนื่องจาการเดินทางเยือนประเทศไทยของอาคันตุกะในรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่เป็นทางการดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงเป็นจำนวนมาก และเพื่อความสมฐานะของผู้นำ จึงเลือกใช้ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาล เป็นสถานที่ในการจัดงานเลี้ยง

การเดินทางเยือนเพื่อเจรจาทำงาน (Working Visit)

บุคคลในข่ายที่ได้รับเชิญ คือประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่า โดยส่วนใหญ่การเดินทางเยือนประเทศไทยในรูปแบบนี้ จะเป็นรูปแบบการเดินทางมาเพื่อลงนามในข้อตกลงต่างๆ หรือเพื่อการเจราจาทำงานระหว่างประเทศ จึงทำให้ความเป็นทางการนั้น น้อยกว่าในรูปแบบ Official Visit ดังนั้นในการเตรียมการต้อนรับจะไม่มีการต้อนรับอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้ห้องสีเขียวในการจัดการเจรจา แต่ในฐานะที่เป็นอาคันตุกะของประเทศ รัฐบาลจะยังคงให้มีการจัดเลี้ยงต้อนรับอยู่เหมือนเช่นเดิม แต่การจัดเลี้ยงนี้จะเป็นไปในรูปแบบของการเลี้ยงเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมเจรจากับรัฐบาลเท่านั้น โดยสถานที่จัดเลี้ยงจะจัดตามความเหมาะสม

การเยือนในฐานะแขกของรัฐบาล (Visit as Guest of the Government)

บุคคลในข่ายรับเชิญ คือพระราชวงศ์ ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และหัวหน้าองค์กรระหว่างประเทศ และบุคคลสำคัญอื่นๆ ที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ่งรัฐบาลจัดการต้อนรับให้เหมาะสมตามแต่ละกรณี โดยไม่มีพิธีการอย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบ การเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี อาจเป็นไปตามความเหมาะสม และอาจจัดการหารือข้อราชการของบุคคลในระดับเดียวกัน

การเดินทางเยือนส่วนตัวหรือแวะผ่าน (Private Visit)

หมายถึง การเดินทางมาประเทศไทยของบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ ในระดับพระราชวงส์ ประมุข หัวหน้ารัฐบาล ผู้นำองค์กรระหว่างประเทศที่มีตำแหน่งเทียบเท่า และบุคคลลำคัญอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อเยือนเป็นการส่วนตัว หรือการแวะผ่านประเทศไทยในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ รัฐบาลจะจัดอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ตามที่ได้รับการร้องขอหรือตามความเหมาะสม โดยได้รับอนุมัติเป็นรายกรณี

งานพิธีการของนายกรัฐมนตรี

การเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรี

โดยส่วนใหญ่ การเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นรูปแบบ การเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการ (Official Visit)
ดังนั้น รูปแบบการต้อนรับจึงมีลักษณะคล้ายกัน ดังนั้น งานพิธีการที่เกี่ยวข้องจึงเป็นงานด้านการอำนวยความสะดวกให้แก่นายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติภารกิจแต่ละภารกิจให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ไม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ประสานงานด้านภารกิจของนายกรัฐมนตรี การจัดเตรียมของที่ระลึก และอำนวยความสะดวกด้านภารกิจ