powered by social2s

นิยาม

  • “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
  • “เรา” หมายถึง sonsue.com ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านเข้าถึงบริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย sonsue.com ให้นิยาม คำว่า “เรา” หมายถึง sonsue.com ที่เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์นั้น แล้วแต่กรณี
  • “เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ซึ่งให้บริการโดย sonsue.com แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นแอปพลิเคชันให้นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับรวมถึงแอปพลิเคชันในส่วนที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมโดย sonsue.com แล้วแต่กรณี เว้นแต่แอปพลิเคชันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง อัพเดต หรือเพิ่มเติมดังกล่าวจะถูกบังคับใช้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงต่างหากจากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้
  • “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้บังคับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านตกลงและรับทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ มีผลใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราเป็นผู้เก็บรวบรวมและท่านตกลงให้เรามีสิทธิในการเก็บ รักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้รวบรวมไว้แล้ว (หากมี) ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราจัดเก็บในปัจจุบันและที่จะได้จัดเก็บในอนาคตไปใช้ หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ภายในขอบเขตตามที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เราจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ท่านรับทราบและตกลงให้ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” นี้ อยู่ภายใต้การบังคับและตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใดที่อาจเกิดขึ้น

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชมหรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเรา

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกลับ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เรายินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะและคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเราต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับเราได้ตาม Link ที่ปรากฏข้างล่างนี้