“Army Land” พร้อมต้อนรับ

หมดยุค เข้าค่าย ปรับทัศนคติ เขตทหาร แต่มาเที่ยวได้...เข้ามาได้ “บิ๊กตี๋” ลงนามกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทบ.ผุด แบรนด์ “Army Land” ปลุกกระแสท่องเที่ยวในเขตทหารภายใต้โครงการ “ARMY LAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบกได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จับมือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

กองทัพบกเตรียมปลุกกระแสท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก (พ.ศ.๒๕๖๑-๖๔) เป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กระจายสู่ชุมชนในหน่วยทหาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตและการลงทุน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน

สำหรับแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารประกอบด้วย

  • การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและผจญภัย
  • การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
  • การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม
  • การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา
  • การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ
  • การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ
  • การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบ

เป็นการตอบแทนทางสังคมบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ “ARMY LAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบกจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมด้านกีฬา เช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ “ARMY LAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ ๓ โดยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้มีการพัฒนา “อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตทหาร โดยได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมทหารเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ โดยอ่างเก็บน้ำนี้มีความจุ ๑.๕ ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งทางกองทัพบกยังใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อให้ประชาชนใช้ยามหน้าแล้งอีกด้วย

พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ. ได้ลงนามร่วมกับ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๖๔) สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๖๔)

กองทัพบกได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๑-๖๔ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก ทั้งในด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ไปสู่ “ARMY LAND” ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในมวลรวมรายได้ของประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกองทัพบก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๑-๖๔

ภายใต้แบรนด์ “Army land” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ซึ่งจะส่งผล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างแรงจูงใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพและประชาชน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของทหาร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศชาติ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกด้วย

๒.ความร่วมมือ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกองทัพบก จึงได้ตกลงกำหนดขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆดังนี้

๒.๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบกในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบกตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๒ กองทัพบกพัฒนา และใช้แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ภายใต้แผนงาน Army land ที่มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเป็น ๗ รูปแบบคือ การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและผจญภัย การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเพื่อการฝึกอบรม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬา การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สนับสนุนให้เกิดรายได้ของชุมชนในพื้นที่ ที่เป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ

๒.๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะสนับสนุนงบประมาณและการให้ความรู้ด้านวิชาการการท่องเที่ยวให้แก่กองทัพบก

๒.๔ ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ในด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก ที่มีความหลากหลาย

๓.ผลบังคับใช้

ข้อตกลงนี้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ตามโครงสร้างการประสานงานระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกองทัพบก หากสถานการณ์และนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับปรุง ทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายได้โดยความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ลงนาม ณ ห้องประชุม ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ที่มา https://www.facebook.com/WassanaJournalist/posts/2084357804956000