powered by social2s

“Army Land” พร้อมต้อนรับ

หมดยุค เข้าค่าย ปรับทัศนคติ เขตทหาร แต่มาเที่ยวได้...เข้ามาได้ “บิ๊กตี๋” ลงนามกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ทบ.ผุด แบรนด์ “Army Land” ปลุกกระแสท่องเที่ยวในเขตทหารภายใต้โครงการ “ARMY LAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบกได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จับมือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

กองทัพบกเตรียมปลุกกระแสท่องเที่ยวตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก (พ.ศ.๒๕๖๑-๖๔) เป็นการให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กระจายสู่ชุมชนในหน่วยทหาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคตและการลงทุน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน

สำหรับแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารประกอบด้วย

 • การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและผจญภัย
 • การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้
 • การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม
 • การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา
 • การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ
 • การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ
 • การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบ

เป็นการตอบแทนทางสังคมบนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ “ARMY LAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบกจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือกิจกรรมด้านกีฬา เช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ “ARMY LAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ ๓ โดยมณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้มีการพัฒนา “อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า” ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่เขตทหาร โดยได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เมื่อครั้งเสด็จเยี่ยมศูนย์เกษตรกรรมทหารเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๓ โดยอ่างเก็บน้ำนี้มีความจุ ๑.๕ ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งทางกองทัพบกยังใช้เป็นแหล่งน้ำดิบสำรองเพื่อให้ประชาชนใช้ยามหน้าแล้งอีกด้วย

พล.อ.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผช.ผบ.ทบ. ได้ลงนามร่วมกับ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๖๔) สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ตามแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๖๔)

กองทัพบกได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๑-๖๔ เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก ทั้งในด้านคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ไปสู่ “ARMY LAND” ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในมวลรวมรายได้ของประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกองทัพบก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

เพื่อเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๑-๖๔

ภายใต้แบรนด์ “Army land” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ซึ่งจะส่งผล เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ เมื่อมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก เป็นที่รู้จักแพร่หลาย สร้างแรงจูงใจ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกองทัพและประชาชน ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของทหาร อีกทั้งเป็นการส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่และประเทศชาติ ให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี อีกด้วย

๒.ความร่วมมือ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกองทัพบก จึงได้ตกลงกำหนดขอบเขตความร่วมมือในด้านต่างๆดังนี้

๒.๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สนับสนุนการดำเนินงานของกองทัพบกในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบกตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติและแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๒.๒ กองทัพบกพัฒนา และใช้แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกสำหรับนักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ภายใต้แผนงาน Army land ที่มีการจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเป็น ๗ รูปแบบคือ การท่องเที่ยวเพื่อการนันทนาการและผจญภัย การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การท่องเที่ยวเพื่อการฝึกอบรม การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและกีฬา การท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สนับสนุนให้เกิดรายได้ของชุมชนในพื้นที่ ที่เป็นพื้นฐานในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ

๒.๓ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะสนับสนุนงบประมาณและการให้ความรู้ด้านวิชาการการท่องเที่ยวให้แก่กองทัพบก

๒.๔ ร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ในด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเลือก ที่มีความหลากหลาย

๓.ผลบังคับใช้

ข้อตกลงนี้ถือเป็นภารกิจที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ตามโครงสร้างการประสานงานระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับกองทัพบก หากสถานการณ์และนโยบายมีการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับปรุง ทบทวนและแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และนโยบายได้โดยความยินยอมร่วมกันทั้งสองฝ่าย

ข้อตกลงนี้จัดทำขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกัน ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานและเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ลงนาม ณ ห้องประชุม ๒๒๑ กองบัญชาการกองทัพบก วันที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ตัวอย่างเช่น

 1. อุทยานราชภักดิ์ พื้นที่ของกองทัพบก ค่ายธนะรัชต์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
 3. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
 4. ฐานทัพเรือสัตหีบ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 5. พิพิธภัณฑ์อู่เรือหลวงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กรมอู่ทหารเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
 6. พิพิธภัณฑ์ประวัติสงคราม และอุทยานประวัติศาสตร์กองบิน กองบิน ๕๓ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 7. ตลาดน้ำกองถ่ายตำนานสมเด็จพระนเรศวร กองพลทหารราบที่ ๙ ค่ายสุรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 8. ค่ายตากสิน กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 9. สวนสนประดิพัทธ์ สถานที่พักฟื้นและพักผ่อนของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่มา : https://www.facebook.com/WassanaJournalist/posts/2084357804956000

ที่มา : https://travel.kapook.com/view178485.html