powered by social2s

กระบี่เป็นอาวุธประจำกายสำหรับนายทหารและเป็นสิ่งประดับเกียรติยศ

บุคคลที่รับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรในกองทัพบกจำเป็นจะต้องฝึกการใช้กระบี่ให้มีความชำนาญในการจับถือและแสดงท่ากระบี่ได้ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อความชำนาญในทุกโอกาสที่มีการใช้กระบี่ ซึ่งได้แก่การใช้กระบี่ทั้งในโอกาสที่ประจำแถวทหารถืออาวุธและไม่ประจำแถวทหารถืออาวุธ ตลอดจนการถือกระบี่และถุงมือสำหรับงานพิธีเกียรติยศในโอกาสต่างๆ ดังนั้นการใช้กระบี่จึงมีแบบอย่างและมาตรฐานเดียวกัน

ท่ากระบี่เมื่อไม่ประจำแถวทหารถืออาวุธ

โอกาสที่จะใช้เช่น การรับเสด็จฯ การเข้าเฝ้าฯ หรือการร่วมในงานพระราชพิธีและพิธีต่างๆ เพื่อความเรียบร้อยและเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงให้ใช้ท่ากระบี่ในโอกาสที่ไม่ประจำแถวทหารที่ถืออาวุธดังนี้
1
ท่าตรงใช้มือซ้ายจับที่ด้ามกระบี่ โดยให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บนโกร่งกระบี่ ส่วนนิ้วอื่นเรียงชิดติดกันจับด้ามกระบี่ไว้คุมกระบี่ให้ตรง ปลายฝักกระบี่จดตั้งพื้นข้างขาซ้าย ถุงมือสอดอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับโกร่งกระบี่
2
ท่าถอดหมวก คงปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อข้างบนเว้นแต่การถือถุงมือให้อยู่ภายในหมวก
3
ในเวลาเคลื่อนที่
3.1
เมื่อไม่มีผู้ควบคุมเป็นส่วนรวม ให้ปฏิบัติต่อจากท่าตรงตามข้อ 1 โดยทำท่ายกกระบี่ให้ปลายกระบี่พ้นพื้นประมาณ 1 ฝ่ามือเมื่อเคลื่อนที่แขนซ้ายไม่แกว่ง
3.2
เมื่อมีผู้ควบคุมเป็นส่วนรวม ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมนั้น จะสั่งให้ใช้ท่ากระบี่ตามข้อ 3.1 โดยให้ปฏิบัติเป็น 2 จังหวะ คือเมื่อมีคำบอกว่า “หน้า” ให้ทำท่ากระบี่ในเวลาเคลื่อนที่ตามที่ผู้ควบคุมแถวกำหนด เมื่อมีคำบอกว่า “เดิน” จึงให้ทำท่าเดินตามปกติต่อไป
3.3
การถอดหมวก เมื่อคาดกระบี่ด้วยสายกระบี่ให้เลื่อนมือซ้ายมาจับที่ด้ามกระบี่ หมวกถอดแล้ววางตะแคงให้หมวกเกาะบนด้ามกระบี่ หันหน้าหมวกไปทางขวา ให้หมวกห้อยอยู่กับด้ามกระบี่ ให้นิ้วหัวแม่มือกดขอบข้างบนคุมหมวกไว้

ในโอกาสกล่าว (ถวาย) รายงานหรือให้โอวาท

ในโอกาสกล่าว (ถวาย) รายงาน หรือให้โอวาทให้ใช้สายโลหะนำมาเกี่ยวที่ห่วงกระบี่และถือถุงมือไว้ด้วยมือซ้าย

เมื่อใช้มือทั้งสองข้างจับ หรือถือสิ่งของ

ใช้มือทั้งสองข้างจับหรือถือสิ่งของ ให้ยกกระบี่โดยใช้มือซ้ายจับที่ด้ามกระบี่ นิ้วหัวแม่มืออยู่บนโกร่งกระบี่ ส่วนนิ้วอื่นเรียงชิดกันจับด้ามกระบี่ไว้โดยคุมกระบี่ให้ตั้งตรง ถุงมือสอดอยู่ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับโกร่งกระบี่โดยใช้นิ้วมือช้อนประคองสิ่งของ
ใช้มือทั้งสองข้างจับหรือถือสิ่งของโดยปล่อยกระบี่ลงข้างตัว โดยเกี่ยวกระบี่ด้วยสายโลหะและถือถุงมือไว้ด้วยมือซ้าย

 

โอกาสในการการคาดกระบี่

ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตร นายดาบ จ่านายสิบ พันจ่า และพันจ่าอากาศ ทำการคาดกระบี่เมื่อ 

 1. คุมหรือประจำแถว เป็นกองทหารเกียรติยศ หรือเวลาแห่นำ หรือแห่ตามเสด็จ
 2. คุมหรือประจำแถว รับการตรวจพลสวนสนาม ซึ่งกระทำเป็นพิเศษและมิได้ต่อเนื่องกันกับการฝึกอย่างอื่น
 3. ไปในงานพระราชพิธี หรือรัฐพิธีตามหมายกำหนดการ หรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆ ที่เป็นทางราชการ เว้นแต่ในงานสโมสรสันนิบาต
 4. ไปในงานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร
 5. เป็นตุลาการศาลทหารเวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
 6. ไปในงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือตำรวจ หรืองานฝังศพทหารหรือตำรวจตามประเพณี หรือศาสนาที่ไม่เผาศพ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบเต็มยศ

การใช้ถุงมือ

 1. ถุงมือสำหรับใช้ในเวลาแต่งประกอบเครื่องแบบทหารนั้นให้ใช้ถุงมือสีขาว หรือน้ำตาล
 2. โอกาสต่อไปนี้ให้นายทหารชั้นสัญญาบัตรใช้ถุงมือสีขาว หรือสีนวล
  2.1 ในโอกาสที่กำหนดให้คาดกระบี่
  2.2 ในโอกาสที่กำหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 3. ในโอกาสอื่นนอกจากกำหนดให้คาดกระบี่และประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ให้ทหารและนักเรียนทหารใช้ถุงมือสีน้ำตาลได้ โดยที่ได้พิจารณาเห็นว่าถุงมือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบทหาร การใช้ถุงมือก็เป็นประเพณีนิยมกันทั่วไป ในอารยประเทศและการใช้ถุงมือที่ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาส ย่อมเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงขอชี้แจงวิธีใช้ถุงมือไว้ดังต่อไปนี้
  3.1 โอกาสในการใช้ถุงมือสีขาว หรือสีนวล สำหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตรให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.2477 ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์
  3.2 โอกาสในการใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล สำหรับนายทหารประทวน นักเรียนทหารพลทหาร หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะให้ใช้อนุโลมตามความ ในข้อ 1. หรือตามที่พิจารณาเห็นสมควรก็ได้ ทหารในกองเกียรติยศ ให้ใช้ถุงมือสีขาว หรือสีนวลด้วยเสมอ
  3.3 โอกาสในการใช้ถุงมือสีน้ำตาล ให้ใช้ในเวลาที่มีอากาศหนาว ในเวลาขับรถหรือขี่ม้า ซึ่งมิได้กำหนดให้ใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวล ตามความใน ข้อ 1.หรือ ข้อ 2.
 4. การใช้ถุงมือตามความใน ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 3. นอกจากโอกาสที่จะมีการกำหนดให้สวมถุงมือแล้ว ให้ใช้ถือกำด้วยมือซ้าย ให้ปลายถุงมืออยู่ทางด้านหัวแม่มือ
  4.1 เมื่อเข้าไปในบ้านเรือนหรือสถานที่ซึ่งต้องถอดหมวก
  4.2 เมื่อจำต้องจับมือวิสาสะกัน จะถอดถุงมือข้างขวาข้างเดียวก็ได้ หรือถ้าเป็นสถานที่นอกชายคา และอีกฝ่ายหนึ่งประสงค์จะจับมือกันด้วยการไม่ถอดถุงมือก็ได้
 5. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนให้ใช้ถุงมือตามโอกาสและวิธีใช้ถุงมือของทหารโดยอนุโลม
 6. วิธีปฏิบัติในการใช้ถุงมือนอกจากที่กล่าวข้างต้นให้พิจารณาตามความเหมาะสมของภูมิประเทศมารยาทในการสมาคมและประเพณีของชุมชนนั้นๆ ที่มิได้กำหนดไว้ในแบบฝึก