powered by social2s
  

 

ฝ่ายอำนวยการหรือเป็นฝ่ายเสนาธิการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ มากมาย แต่หน้าที่สำคัญก็คือการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ หาแนวทางการการปฏิบัติที่จะเป็นไปได้และดีที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ หรือสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ฝ่ายอำนวยการจะต้องประกอบด้วย การวางแผน การจัดการ การอำนวยการ การประสานงาน และการควบคุม

ในการปฏิบัติของฝ่ายอำนวยการนั้น ก็คือบูรณาการเครื่องมือต่างๆ  ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์

ประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับจากการพิจารณาสถานการณ์ ประเมินผลข้อมูลและแนวโน้มความเป็นไปได้ เพื่อกำหนดเป็นแนวความคิดและหนทางในการปฏิบัติที่เป็นไปได้ที่เหมาะสมเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถจัดทำเป็นโครงการมีลำดับขั้นตอน เพื่อเป็นข้อเสนอในหนทางการปฏิบัติที่เหมาะสมประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา มีการวิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยฝ่ายอำนวยการให้แนวความคิดในการวางแผนและต้องมีการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ เพื่อประมาณการความต้องการของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อตกลงใจและแนวคิดในการปฏิบัติ การจัดทำแผนและคำสั่ง การอนุมัติสุดท้ายเมื่อผู้บังคับบัญชาตกลงใจ ก็ดำเนินการในขั้นตอนของการประสานงาน กำกับดูแล และติดตามผลทั้งในระดับบน และระดับล่าง

ประเภทของฝ่ายอำนวยการ

 1. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว
 2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน/ฝ่ายเสนาธิการ
 3. ฝ่ายกิจการพิเศษ/ฝ่ายยุทธบริการ

การเรียกชื่อฝ่ายอำนวยการ

 1. ระดับ กองพัน-กรม เรียกว่า “ฝอ.1-4”
 2. ระดับ กองพล เรียกว่า “สธ.1-5”
 3. ระดับ กองทัพภาค เรียกว่า “สธ.1-5 และ ปช.ทภ.”
 4. ระดับ บก.ทหารสูงสุด/การยุทธร่วม เรียกว่า “สธร.1-7” (สธร.6 = ปช.ทหาร และ สธร.7 = สส.ทหาร)
 5. US.Joint Staff เรียกว่า “J1-8”
 6. ระดับ การยุทธหลายชาติ เรียกว่า “G1-6”

คุณวุฒิของฝ่ายอำนวยการ

 1. ต้องมีความรู้เรื่องเหล่าทหารและงานในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี
 2. มีประสบการณ์ในการบังคับบัญชา
 3. รู้ขีดความสามารถของหน่วยรอง
 4. ต้องรู้เท่าทันเหตุการณ์ สามารถประเมินและตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ ที่สำคัญต่อการบรรลุภารกิจได้
 5. รู้ปัญหาของหน่วย
 6. มีความสามารถในการเป็นผู้นำ
 7. มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี

คุณสมบัติของฝ่ายอำนวยการ

 1. มนุษยสัมพันธ์ดี
 2. บุคลิกดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้
 3. มีอุดมการณ์ มีมาตรฐานทางความคิด
 4. มีสติและปัญญา มีความเชื่อมั่นในตนเอง
 5. ซื่อตรงต่อหน้าที่ มั่นคง เสมอต้นเสมอปลาย

ข้อพึงระลึกของฝ่ายอำนวยการ

 1. นายทหารฝ่ายอำนวยการมิใช่ผู้บังคับบัญชา
 2. ต้องเคารพในสิทธิและอำนาจของ ผบ.หน่วยรอง
 3. ต้องพยายามผูกสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และ ผบ.หน่วยรอง ให้มากที่สุด
 4. ต้องไม่รับปากหรืออนุมัติคำขอใดๆ ของหน่วยรอง
 5. ไม่ทำงานข้ามสายงาน
 6. ไม่เปิดเผยในสิ่งที่ ผบ.ต้องการปกปิด

ข้อปฏิบัติของ ฝอ. ที่ดี (10 จง)

 1. จงรู้จักตัวเอง
 2. จงเป็นตัวของตัวเอง
 3. จงรู้ความแตกต่างของแต่ละบุคคล
 4. จงใช้เกียรติภูมิเป็นเครื่องกระตุ้น
 5. จงประสานงานให้ได้ผล
 6. จงให้ความสำคัญต่อผู้อื่น
 7. จงแบ่งมอบอำนาจ/งานตามส่วนสัมพันธ์
 8. จงทำงานเป็นทีม
 9. จงใช้การประชุมเป็นหมู่คณะ
 10. จงสร้างบรรยากาศแห่งความปรองดอง

หลักการทำงานของ ฝสธ.

 1. อ่อนตัว แต่ยึดหลักการ
 2. ทำงานร่วมกัน ประสานเพื่อไม่ให้ขัดแย้ง
 3. ให้ข้อเสนอแนะ ไม่ใช่ผู้สั่งการ
 4. ทำงานในหน้าที่ให้สมบูรณ์
 5. กระจาย/แลกเปลี่ยนข่าวสาร
 6. แก้ปัญหา มิใช่สร้างปัญหา
 7. มุ่งมั่นในการทำงาน
 8. กำกับดูแล