powered by social2s

มรรค คือ แนวปฏิบัติที่นำไปสู่หรือนำไปถึงความดับทุกข์ มีองค์ประกอบอยู่แปดประการ คือ

  1. สัมมาทิฏฐิ - ความเห็นชอบ
  2. สัมมาสังกัปปะ - ความดำริชอบ
  3. สัมมาวาจา - เจรจาชอบ
  4. สัมมากัมมันตะ - ทำการงานชอบ
  5. สัมมาอาชีวะ - เลี้ยงชีพชอบ
  6. สัมมาวายามะ - พยายามชอบ
  7. สัมมาสติ - ระลึกชอบ
  8. สัมมาสมาธิ - ตั้งใจชอบ ซึ่งรวมเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า "มัชฌิมาปฏิปทา" หรือทางสายกลาง