สำหรับเครื่องแบบอื่นๆ ให้แต่งตามที่มีหมายกำหนดการ หรือกำหนดการ