ลักษณะของความเป็นผู้นำทางทหารที่ผู้บังคับบัญชาควรมีและควรปฏิบัติ ดังนี้

 1. ลักษณะท่าทาง (Bearing) วางตัวเหมาะสม องอาจ
 2. ความกล้าหาญ (Courage) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
 3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) ศึกษาเหตุการณ์ หรือภารกิจให้เข้าใจก่อน
 4. ไว้วางใจได้ (Dependability) เหมาะสม แน่นอนตามแผน/ภารกิจ
 5. ความอดทน (Endurance) มีความบึกบึน ทั้งร่างกาย และจิตใจ
 6. ความกระตือรือล้น (Enthusiasm) จดจ่อ สนใจภารกิจอย่างจริงจัง
 7. ความคิดริเริ่ม (Initiative) คิดก่อนทำ และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า
 8. ความซื่อสัตย์ (Integrity) มีความสุจริตใจ มีสำนึกในหน้าที่
 9. การตัดสินใจ (Judgment) ความรู้ทางเทคนิคมีบทบาทสำคัญ
 10. ความยุติธรรม (Justice) เป็นกลาง, หนักแน่น และตัดสินใจทันที
 11. ความรู้ (Knowledge) รอบรู้นโยบายของหน่วยเป็นอย่างดี
 12. ความจงรักภักดี (Loyalty) มีความจริงใจ
 13. รู้จักกาลเทศะ (Tact) ความแนบเนียน รู้จักการผ่อนหนักผ่อนเบา
 14. ไม่เห็นแก่ตัว (Unselfishness) เสียสละ และไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
 15. มองการณ์ไกล (Vision) ต้องมีวิสัยทัศน์

หลักการของการเป็นผู้นำทางทหาร

 1. รู้จักตนเอง หาหนทางปรับปรุงตนเองอยู่ตลอดเวลา
 2. มีความสามารถ ทั้งทางเทคนิคและทางยุทธวิธี
 3. แสวงหาความรับผิดชอบ มีความรับผิดชอบในงาน
 4. ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์
 5. ทำตัวเป็นตัวอย่างต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
 6. รู้จักผู้ใต้บังคับบัญชาและให้การสวัสดิการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 7. แจ้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ
 8. พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรับผิดชอบ
 9. มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบ
 10. ฝึกผู้ใต้บังคับบัญชา ให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ
 11. ใช้หน่วยปฏิบัติภารกิจตามขีดความสามารถที่มีอยู่

พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ : การปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จต้องมี “การตกลงใจที่ถูกต้อง" และชัยชนะส่วนใหญ่นั้นขึ้นอยู่กับ “การตัดสินใจที่เด็ดขาด" ดังนั้นเมื่อท่านจะทำอะไรสิ่งใดแล้วก็จงทำ...เมื่อควรทำ เสี่ยง..เมื่อควรเสี่ยง และตาย..เมื่อควรตาย อย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นชายชาติทหาร


ผู้นำทางทหาร (Military Leader) คือผู้นำของกำลังทหาร ซึ่งมีข้อแตกต่างจากพลเรือนดังนี้

 1. เลือกลูกน้องไม่ได้
 2. ไล่ออกไม่ได้
 3. อายุน้อยกว่า
 4. ถึงตาย

ศักดิ์ศรีของทหาร | พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ทหารคือผู้ที่ได้รับเกียรติอย่างสูงจากประชาชนทั้งชาติ ให้เป็นสุภาพบุรุษถืออาวุธเพื่อป้องกันประเทศ
ทหารเป็นผู้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว เพื่อความผาสุกของประชาชนและความอยู่รอดของชาติ
ทหารคือผู้ที่รักและบูชาเกียรติยศมากกว่าเงิน

จริยธรรม (Morality) เป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกาย ในลักษณะที่ดีงามถูกต้องอันเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของสังคม


ทหารอาชีพ (Professional Soldier) คือ ต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นทหาร มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพของตน พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทำและมีสำนึกในหน้าที่ของตนเองตลอดเวลา

องค์ประกอบ

 1. มีความเชี่ยวชาญในการทำสงคราม
 2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 3. ให้ความร่วมมือทั้งแรงกายและจิตใจเต็มความสามารถ

ผลประโยชน์แห่งชาติ

 1. การมีเอกราช อธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดน
 2. ความมั่นคงของชาติและประชาชนโดยปราศจากจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
 3. ความปลอดภัย ความอยู่ดีมีสุข ความเป็นธรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน
 4. การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในประชาคมระหว่างประเทศ