หมวดค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย 

ค่าตอบแทน ได้แก่

 1. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
 2. ค่าอาหารทำการนอกเวลา
 3. ค่าสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิ/วิทยากร
 4. ค่าฝ่าอันตราย
 5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ *
 6. ค่าพาหนะเหมาจ่าย
 7. ค่าที่พักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ *

ค่าใช้สอย ได้แก่

 1. ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 2. ค่าเช่าที่พัก
 3. ค่ารับรองการประชุม
 4. ค่า ซบร. ยานพาหนะ
 5. ค่าลงทะเบียนของหลักสูตร หรือการฝึกอบรมต่างๆ
 6. ค่าเย็บหนังสือ หรือเข้าปกหนังสือ
 7. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
 8. ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าป้อมปืนอัตโนมัติ
 9. ค่าถ่ายเอกสาร
 10. ค่าจ้างพิมพ์รายงานการวิจัย
 11. ค่าจ้างบันทึกวิดีโอ 

ค่าวัสดุ ได้แก่

 1.  วัสดุสร้าง Pocket Tube
 2. วัสดุสร้าง Nozzle
 3. สารเคมีผลิตดินขับ
 4. สารเคมีผลิตฉนวนหุ้มดินขับ
 5. ท่อสแตนเลสทำเสาอากาศ
 6. เหล็กฉาก และเหล็กเส้น
 7. อะไหล่อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์
 8. Floppy Disk ขนาด 1.44
 9. Keyboard
 10. Mouse
 11. แบตเตอรี่
 12. อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า
 13. วัสดุใช้ในการบำรุงรักษา
 14. ก๊าซฮีเลียม
 15. ค่าน้ำยา และวัสดุเก็บเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
 16. สารเคมีที่ใช้ในการสกัด DNA และทำ PCR
 17. กระสุน และวัตถุระเบิด
 18. ดินดำฝุ่น
 19. ดินดำเม็ด
 20. ค่าชุบอะโนไดซ์ผิวหลอดบรรจุสาร
 21. ชนวนจุดด้วยไฟฟ้าขนาด 3 Volt.DC.
 22. กล่องกระดาษบรรจุหลอดบรรจุสาร
 23. ลังไม่ฉำฉาบรรจุฯ ขนาดบรรจุ 50 นัด
 24. เครื่องมือคมกัด
 25. วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
 26. วัสดุสร้างชุดควบคุมการยิง
 27. วัสดุสร้างฐานรองจรวด
 28. วัสดุทำแคร่ปืน
 29. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น
 30. หมึกพิมพ์
 31. ปลั๊กไฟมีรูกราวด์
 32. สาย Drop Wire
 33. กระดาษ A4
 34. ม้วนกระดาษ FAX
 35. แฟ้มเก็บเอกสาร
 36. Film ถ่ายรูป
 37. สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อ หรือจ้างพิมพ์
 38. รูปสี หรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย
 39. ฯลฯ

ค่าครุภัณฑ์ ได้แก่

 1. มอเตอร์เกียร์
 2. มอเตอร์น้ำมัน
 3. กล้องถ่ายวิดีโอ
 4. Computer Notebook
 5. เครื่องบันทึกเสียงระบบ Digital
 6. เครื่องเล่น DVD
 7. โต๊ะวาง Computer
 8. เครื่องโทรศัพท์
 9. เครื่องบดสับไฟฟ้า
 10. กล้องวงจรปิดระบบมีสาย และระบบไร้สาย
 11. เครื่องยกขนย้ายท่อจรวด
 12. เครื่องอัดน้ำแรงดันสูง
 13. เครื่องควบคุมความชื้น
 14. แกนหล่อดินขับ และแบบหล่อดินขับสำหรับตัวจุด
 15. Software หรือ Program ที่มีราคาเกิน 20,000 บาท 

ค่าสาธารณูปโภคได้แก่

 1. ค่าไฟฟ้า
 2. ค่าน้ำประปา/น้ำบาดาล
 3. ค่าโทรศัพท์
 4. ค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข
 5. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร
 6. ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม