ระบบปฏิบัติการในสนามรบทั้ง 7 | Battlefield Operating Systems (BOSs) 7

เป็นระบบการใช้กําลังทหารที่เกิดจากระบบการเตรียมกําลัง หรือการบริหารกองทัพ ที่มีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในยามปกติ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในแง่การจัดโครงสร้างกองทัพ การบริหารกองทัพให้เป็นหนึ่งเดียว และมีศักยภาพ หรือสร้างสมรรถนะขีดความสามารถที่พร้อมจะใช้งานได้อย่างรวดเร็วและได้ผล ด้วยประสิทธิภาพ (ความประหยัดในแง่ชีวิตทหารและผู้คนพลเรือน ทรัพยากรทั้งปวง และเวลา) เท่าที่จะเป็นไปได้ จากกําลังเศรษฐกิจของบ้านเมือง สติปัญญาความสามารถของรัฐบาลและผู้นําทหาร เมื่อพิจารณาในแง่การใช้กําลังก็จะพิจารณาว่าการทําการสงครามจะต้องมีความประสานสอดคล้องเป็นเรื่องเดียวกัน อันเป็นผลเนื่องมาจากการทํางานอย่างเที่ยงตรง และสมํ่าเสมอของระบบย่อยๆ ตามแนวคิดการแบ่งแยกงานกันทําในแต่ละด้านในสังคม องค์การ หรือกองทัพ ซึ่งแนวความคิดหลักอันเป็นที่นิยมยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบันเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการสนามรบ (BOSs) สามารถจําแนกองค์ประกอบสําคัญหลักได้เป็น 7 ระบบย่อย คือ

ลงทะเบียนเพื่ออ่านเพิ่มเติม...