วินัยทหารเป็นหลักสำคัญที่สุดสำหรับทหาร ดังนั้นทหารทุกนายจักต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากผู้ใดฝ่าฝืน ท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิด

  1. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
  2. ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
  3. ไม่รักษามารยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
  4. ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่ทหาร
  5. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
  6. กล่าวคำเท็จ
  7. ใช้กิริยาวาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
  8. ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดตามโทษานุโทษ
  9. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา